ให้ฝ่ายขายของเราช่วยเหลือท่าน โทรสอบถามได้ที่

  • 061-465-4593

ติดต่อฝ่ายเทคนิค โทรสอบถามได้ที่

  • 061-465-4651
  • 098-465-4939

"เรายินดี"

เอกสารใช้ประกอบการเป็นตัวแทนจำหน่าย

  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนฯ หรือ บริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนา ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
  5. แผนที่ตั้งบริษัท และสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้ (ถ้ามี)

ส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์ info@wisnetworks.in.th หรือแฟกซ์. 02-101-4607 ต่อ 110